VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
WEBVÝZKUM.CZ

1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi obchodní společností Sherpas, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, IČ: 247 24 505, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169016 (dále jen „Sherpas“) a třetími osobami (dále jen „respondent“) při využívání serveru umístěného na internetových adresách http://www.webvyzkum.cz (dále jen „server“), a to v souvislosti s rámcovou dohodou o spolupráci (dále jen „RDS“).

1.2. Znění VOP může Sherpas měnit; tím nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP na základě RDS.

2.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. V průběhu registrace dochází k předložení návrhu na uzavření RDS, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto VOP; dokončením registrace dochází k uzavření RDS, na jejímž základě respondent mimo jiné získá svůj uživatelský účet na serveru (dále jen „uživatelský účet“), prostřednictvím kterého s ním Sherpas komunikuje ohledně testování a online anket (dále jen „výzkum“). Za účast na výzkumech může respondentovi náležet odměna v podobě různých zákaznických výhod či odměny a nebo jiného plnění dle parametrů konkrétního výzkumu; forma či výše odměn je pro konkrétní výzkum předložena v rámci nabídky na účast v něm v souladu s RDS.

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Respondent je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Sherpas nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany respondenta.

2.3. Respondent není oprávněn bez souhlasu společnosti Sherpas zpřístupnit údaje uváděné ve výzkumech třetím osobám či je jakkoliv využít pro sebe v rozporu s jejich účelem, a to ani jako celek, ani po částech, ani v jakékoliv jiné upravené či neupravené formě. Respondent není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Respondent je povinen informovat Sherpas o narušení bezpečnosti uživatelského účtu a/nebo neoprávněném přístupu k uživatelskému účtu a/nebo neoprávněném nakládání s údaji z výzkumu jakoukoliv osobou, a to i v případě, že bude takový nežádoucí stav reálně přímo hrozit.

2.5. Při registraci na serveru je respondent povinen uvádět všechny požadované údaje správně, úplně a pravdivě.

2.6. Sherpas může zrušit uživatelský účet, a to zejména, nikoliv však jen, v případě, kdy respondent nebude svůj uživatelský účet aktivně užívat déle než 6 (šest) měsíců a/nebo v případě, kdy respondent ve svém uživatelském účtu či v odpovědích na otázky v rámci výzkumů uvede nepravdivé, zkreslené a/nebo jinak nesprávné informace. Respondent je oprávněn zrušit svůj uživatelský účet.

2.7. Respondent bere na vědomí, že serveru ani uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Sherpas, popř. třetích osob.

2.8. Respondent smí založit na serveru pouze jeden uživatelský účet.

3.
UŽÍVÁNÍ SLUŽBY A VYUŽÍVÁNÍ POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ

3.1. Respondent souhlasí s komunikací prostřednictvím elektronické pošty, uživatelského účtu a telefonického kontaktu.

3.2. Informace poskytnuté respondentem v rámci výzkumů je Sherpas oprávněn využít pro sebe jakýmkoliv způsobem odpovídajícím účelu sbírání takových informací, tj. účelu daného výzkumu, a zároveň je oprávněn je v anonymizované podobě předat třetím osobám participujícím na výzkumu, zejména klientům společnosti Sherpas.

3.3. V případě, že vlivem působení respondenta v rámci výzkumu vznikne jakékoliv autorské dílo a/nebo umělecký výkon, uděluje respondent tímto ve prospěch společnosti Sherpas výhradní licenci k výkonu práva takové dílo a/nebo umělecký výkon užít, a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu: licence je poskytována ke všem způsobům užití, a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu a je poskytována na dobu sedmdesáti (70) let ode dne vytvoření díla/uměleckého výkonu. Sherpas je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (poskytovat podlicence) a není povinen licenci využít. Sherpas je oprávněn provádět změny a úpravy díla, spojovat toto dílo s jinými autorskými díly či zařadit toto dílo do díla souborného. Úplata za poskytnutí licence je zahrnuta v odměně na účast na výzkumu.

4.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Respondent bere na vědomí, že programové vybavení tvořící webové rozhraní serveru je chráněno autorským právem. Respondent se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat programové vybavení, ve vztahu k němuž je Sherpas v postavení vykonavatele majetkových práv či oprávněným uživatelem; uvedený závazek zahrnuje jak aktivní jednání respondenta, tak jeho opomenutí.

4.2. Respondent není oprávněn při využívání serveru používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz tohoto serveru. Webové rozhraní serveru je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů serveru.

4.3. Respondent bere na vědomí, že Sherpas nenese odpovědnost za vady služeb vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní serveru či v důsledku užití webového rozhraní serveru v rozporu s jeho určením.

4.4. Respondent dále bere na vědomí, že Sherpas nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě respondenta, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení respondenta, za stav ostatního programového vybavení respondenta a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení respondenta.

5.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tyto VOP se řídí českým právem, a to zejména zákonem č. 89/2012 S., občanským zákoníkem, v platném znění.

5.2. Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých v souvislosti s užíváním serveru je v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Obvodní soud pro Prahu 6 a v případě věcné příslušnosti krajského soudu je v prvním stupni příslušný Městský soud v Praze.