Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami:

obchodní společnost Sherpas, s.r.o.
se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6
247 24 505

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169016
zastoupená Lubošem Plotěným, ředitelem společnosti
(dále jen „Sherpas“)

a

pan/í …………………………
e-mailová adresa …………………………
datum narození …………………………

(dále jen „respondent“)

tato

Rámcová dohoda o spolupráci

I.
Úvodní ujednání

I.1. Sherpas je osobou pořádající/realizující výzkumné aktivity na poli uživatelských zkušeností a vjemů ohledně zavedených, nových i chystaných projektů klientů společnosti Sherpas, kteří mají zájem o takové uživatelské testování či chtějí znát názor nezaujatých osob (dále jen „ výzkum“); Sherpas za tímto účelem vede evidenci fyzických osob, které zve k realizaci konkrétních výzkumů dle parametrů zadaných klientem Sherpasu (dále jen „evidence“).

I.2. Respondent má zájem účastnit se výzkumu a být zařazen do evidence, přičemž za tímto účelem vyplnil základní dotazník, který je nedílnou součástí a přílohou této dohody.

I.3. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané skutečnosti dohodly na rámcové spolupráci, jak následuje.

II.
Předmět dohody

II.1. Sherpas se zavazuje nabízet respondentovi účast na výzkumu poptaném u společnosti Sherpas jejími klienty, pro jehož účely se bude dle svého osobního profilu jevit jako vhodný kandidát a zároveň bude odpovídat sociodemografickému vzorku dle objednávky klienta společnosti Sherpas (dále jen „nabídka“).

II.2. Nabídka bude zahrnovat jednak bližší informace o obsahu výzkumu a návrh paušální odměny pro respondenta za jeho řádné absolvování.

III.
Zvláštní ujednání

III.1. Ostatní podmínky spolupráce a její podrobnosti jsou stanoveny ve všeobecných obchodních podmínkách společnosti Sherpas (dále jen „ VOP“), které jsou nedílnou součástí této dohody; respondent tímto prohlašuje, že se seznámil se zněním VOP a s tímto bez výhrad souhlasí.

III.2. Respondent zároveň prohlašuje, že si je vědom okolností zpracování jeho osobních údajů společností Sherpas coby správcem s tím, že potvrzuje seznámení se s obsahem zásad zpracování osobních údajů s poučením o způsobu zpracování respondentových osobních údajů, o jeho právech a o tom, že aktuální znění zásad zpracování osobních údajů může kdykoliv získat v sídle společnosti Sherpas.

IV.
Závěrečná ujednání

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Přílohy: Všeobecné obchodní podmínky, Zásady zpracování osobních údajů.

V Praze dne …………………………_________________________
Sherpas, s.r.o.
zastoupena Lubošem Plotěným,
ředitelem
_________________________